لیست افراد فنی برق و تاسیسات ساختمانی فروشگاه الکتریکی و لوازم ساختمانی محمدی به شرح زیر می باشد:

ردیفنام و نام خانوادگیشماره موبایلتخصص توضیحات
۱امین برامکی۰۹۱۷۳۲۲۵۵۱۰برق – آب
۲محسن کوهپیما۰۹۱۷۹۲۱۳۷۸۱آب- گاز- فاضلاب
۳اکبر زارع خفری۰۹۱۷۳۲۱۳۹۱۲برق
۴خیراله حیدری۰۹۱۷۹۲۱۴۱۵۴آب برق فاضلاب
۵رحمت عباسی۰۹۱۷۸۲۴۶۲۱۴برق-گاز-فاضلاب-آب
۶رسول صمیمی۰۹۱۷۲۵۹۸۹۲۳برق-گاز-فاضلاب-آب-جوشکاری-بنایی-کاشی
۷صادق محمودی۰۹۱۷۱۲۱۴۹۷۳برق و تعمیرات .وسایل برقی
۸مختار حیدری۰۹۱۷۱۲۴۱۷۳۹برق
۹اسلام رحیمی۰۹۱۷۷۲۳۵۶۰۹گاز – جوشگاری
۱۰عیسی زارع خفری۰۹۱۷۲۵۷۴۹۸۱سقف سبک
۱۱اکرم محمودی۰۹۱۷۸۲۴۵۲۹۲برق-آب-فاضلاب-تعمیرات تاسیسات
۱۲الیاس زارع خفری۰۹۱۷۶۰۸۳۴۰۳دریل تخریف
۱۳باقر عظام فر۰۹۱۷۸۰۹۷۶۰۱برق کار
۱۴چراغعلی خرم۰۹۱۷۱۲۳۵۳۰۵برق-فاضلاب-برش
۱۵خدابخش مهرابی فر۰۹۱۷۳۲۲۴۹۱۶جوشکاری-سبز-سرامیک کار
۱۶محمد فریدونی۰۹۱۷۱۲۳۴۹۸۰
۱۷محسن سلیمی نسب۰۹۱۷۴۲۵۷۰۱۱گاز-آب -برق-فاضلاب
۱۸مجتبی فرامرزی۰۹۱۷۸۲۴۷۶۷۹دریل تخریب
۱۹کورش امیری۰۹۱۷۱۲۴۲۰۲۹آب برق تعمیرات
۲۰فردین صفری۰۹۱۷۴۱۱۲۷۰۵تعمیرات بخاری آبگرمکن کولر و برق
۲۱شهرام زارع خفری۰۹۱۷۱۲۴۶۵۲۹
۲۲عقیل رضایی۰۹۱۷۵۹۱۰۹۰۲آب-برق-فاضلاب – نیوپایپ
۲۳ارسلان محمدی ۰۹۱۷۹۸۹۲۲۹۵رنگ ساختمان
۲۴ناصر حسینی۰۹۱۷۹۲۳۴۹۷۲رنگ ساختمان
۲۵حامد مرادی۰۹۱۷۶۰۲۶۴۸۹گاز-آب -برق-فاضلاب
۲۶داریوش محمدی۰۹۱۷۸۰۴۰۱۵۸گاز-آب -برق-فاضلاب برق و تعمیرات .وسایل برقی
۲۷رحیم محمدی۰۹۱۷۹۲۲۳۵۷۳برق-گاز-فاضلاب-آب
۲۸روح الله عظام فر۰۹۱۷۴۴۵۸۵۲۲جوشکاری
۲۹روح الله محمدی۰۹۱۷۹۲۳۱۶۴۰برق-گاز-فاضلاب-آب-نیوپایپ-تعمیرات تاسیسات-شوفاژ-تخریب
۳۰زواره زارع خفری۰۹۱۷۳۲۱۹۹۱۹آرماتوربندی ، سقف و ستون
۳۱مسلم زارع خفری۰۹۱۷۱۲۳۴۹۸۱کارگر ساده
۳۲ابوذر توکلیان۰۹۱۷۵۵۹۲۰۱۲تاسیسات
۳۳روح الله محمدی۰۹۱۷۹۲۳۱۶۴۰تاسیسات -بر ق
۳۴اکبر مرادی۰۹۱۷۷۲۳۰۳۶۸تاسیسات
۳۵امید شیراوژن۰۹۱۷۸۲۴۸۹۷۴تاسیسات