سوابق شغلی

کارشناس نرم افزار – شرکت دانش شیمی فرایند عسلویه از ارديبهشت ۱۳۹۴ تا ارديبهشت ۱۳۹۵

حسابدار – آریا پیشرو پارس از خرداد ۱۳۹۲ تا ارديبهشت ۱۳۹۴

کارشناس نرم افزار – شرکت رایانه گستر بهاران از مهر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲