سوابق تحصیلی

کارشناسی – آزاد رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار۱۳۹۰ – ۱۳۹۴